STAVEBNÍ POVOLENÍ

Co potřebujete k žádosti o stavební povolení k vrtání studny?

  • územní rozhodnutí o umístění stavby vydané obecním stavebním úřadem, anebo potvrzení stavebního úřadu, že ho není třeba
  • projektovou dokumentaci studny podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kterou musí vypracovat autorizovaná osoba pro obor vodohospodářské stavby
  • údaje (výčet a druh) o chráněných územích a ochranných pásmech stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud mohly být stavbou a nakládáním s vodami dotčeny
  • výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů
  • povolení vodohospodářského úřadu k nakládání s vodami podle §8 vodního zákona
  • stanovisko správce povodí (neplatí pro domovní studny jednotlivých domácností)
  • vyjádření vodoprávního úřadu vydané k předmětu povolení podle §18 vodního zákona
  • číslo hydrogeologického rajónu

Hydrogeologický posudek

U každé výstavby vodního díla je potřeba mít hydrogeologický posudek, který je požadován stavebním úřadem pro povolení stavby vrtané studny a vodohospodářským úřadem k povolení odběru podzemní vody. Bez těchto dvou povolení je stavba vrtané studny černou stavbou a je možno ji penalizovat a pokutovat podle platných zákonů.

Projektová dokumentace vrtané studny

Součástí projektové dokumentace jsou veškeré dokumenty potřebné pro získání stavebního povolení na vrtanou studnu a povolení pro uvedení do provozu.

 

Přenechte vše na nás!

 

Poptat službu